biuro@ebudowlanka.pl
+48 502 732 831 / +48 796 159 606
  • Przedsiębiorstwo remontowo-budowlane eBudowlanka Sp. z o.o. jest jedną z prężniej rozwijających się firm budowlanych województwa łódzkiego. Posiada 25-letnie doświadczenie w prowadzeniu prac wykończeniowych i budowlanych. Więcej...

Klauzula informacyjna dla klientów i dostawców

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DLA KLIENTÓW I DOSTAWCÓW ADMINISTRATORA

Z dniem 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 RODO, informujemy, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ebudowlanka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Dobryszycach (97-505) przy ul. Cmentarnej 33, KRS: 0000545860, NIP: 7722405715 REGON: 36100064100000, (dalej „Administrator”).

2.      Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu związanym z podjęciem działań przed zawarciem umowy oraz w razie zawarcia umowy, której jest Pani/Pan stroną lub którą to stronę umowy Pani/Pan reprezentuje lub w której imieniu Pani/Pan działa, w celu niezbędnym do wykonania umowy; i/lub w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, w szczególności w celu realizacji i wykonania zawartej umowy i/lub utrzymania stałych stosunków gospodarczych oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

3.      Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w razie zawarcia umowy, której jest Pani/Pan stroną lub którą to stronę umowy Pan/Pani reprezentuje, do jej wykonania; i lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie danych niezbędnych do realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej.

4.      Do danych pozyskanych przez Administratora od podmiotu, który podejmuje działania przed zawarciem umowy oraz w razie jej zawarcia oraz od podmiotu pozostającego z Administratorem w stałych stosunkach gospodarczych należą dane personalne oraz dane kontaktowe osób reprezentujących takie podmioty lub działających w ich imieniu.

5.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi informatyczne, prawne, marketingowe, księgowi i finansowe oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w tym podmioty powiązane z Administratorem osobowo lub kapitałowo.

6.      Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7.      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub którą to stronę umowy Pan/Pani reprezentuje lub w imieniu której Pani/Pan działa; i/lub okres niezbędny do realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej.

8.      Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych; sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu.

9.      Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f posiada Pani/Pan także prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w dowolnym momencie, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

10.  Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy i/lub jej wykonania i/lub pozostawania w stałych stosunkach gospodarczych.

11.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.